MARXISMO REVOLUCIONÁRIO, TROTSKYSMO

 E QUESTÕES HISTÓRICAS DA LUTA DE CLASSES

 

TEXTOS DE CÉLEBRES ESCRITOS GREGOS E LATINOS

SOBRE A SOCIEDADE ANTIGA E A LUTA DE CLASSES, TRAVADA NA ANTIGÜIDADE CLÁSSICA:

EDIÇÃO SIMULTÂNEA ELABORADA VERBATIM DE LÍNGUAS ALIENÍGENAS PARA O PORTUGUÊS,

 

OLÍNTICAS

349 a.C.

 

DEMÓSTENES

(tb. DEMOSTHENES)

(Δημοσθένης)[1]

Concepção e Organização Portau Schmidt von Köln

Compilação e Tradução Asturig Emil von München

Agosto de 2007 emilvonmuenchen@web.de

Voltar ao Índice Geral http://www.scientific-socialism.de/Lutade ClassesAntiguidadeCapa.htm

 

 

PRIMEIRA OLÍNTICA

 

[1] Ἀντπολλν ν, ὦ ἄνδρες θηναοι, χρημάτων μς λέσθαι νομίζω, εφανερν γένοιτο τμέλλον συνοίσειν τπόλει περὶ ὧν νυνσκοπετε.

Homens atenienses!  Em vez de muitas riquezas, acredito que vocês escolheriam o que haverá de ser útil ao Estado, se isso lhes parece claro, na questão agora submetida à vossa apreciação.

 

τε τοίνυν τοθ' οτως χει, προσήκει προθύμως θέλειν κούειν τν βουλομένων συμβουλεύειν·

Uma vez que as coisas são desse modo, convém estar disposto a ouvir, de todo o coração, aqueles que estão dispostos a vos aconselhar.

 

ογρ μόνον ετι χρήσιμον σκεμμένος κει τις, τοτ' ἂν κούσαντες λάβοιτε, ἀλλκατς μετέρας τύχης πολαμβάνω πολλτν δεόντων κ τοπαραχρμ' ἐνίοις ν πελθεν επεν, ὥστ' ἐξ πάντων ῥᾳδίαν τν τοσυμφέροντος μν αρεσιν γενέσθαι.

Com efeito, se alguém aqui vier, já tendo meditado sobre algo de útil, vocês não apenas o deveriam acolher, dando-lhe ouvidos, senão ainda creio que seja de vosso proveito, se ocorrer a alguns cidadãos dizer, inesperadamente, muitas coisas necessárias, de modo que, a partir de todo o exposto, torne-se fácil a escolha a ser por vocês adotada acerca do que é mais vantajoso.  

 

[2] Ὁ μν ον παρν καιρός, ὦ ἄνδρες θηναοι, μόνον οχλέγει φωνν φιες τι τν πραγμάτων μν κείνων ατος ντιληπτέον στίν, επερ πρ σωτηρίας ατν φροντίζετε· μες δ' οκ οδ' ὅντινά μοι δοκομεν χειν τρόπον πρς ατά. Ἔστι δτά γ' ἐμοδοκοντα, ψηφίσασθαι μν δη τν βοήθειαν, καπαρασκευάσασθαι τν ταχίστην πως νθένδε βοηθήσετε (καμπάθητε τατν περ καπρότερον), πρεσβείαν δπέμπειν, ἥτις τατ' ἐρεκαπαρέσται τος πράγμασιν·

[3] ὡς στι μάλιστα τοτο δέος, μπανοργος ν καδεινς νθρωπος πράγμασι χρσθαι, τμν εκων, ἡνίκ' ἂν τύχῃ, τδ' ἀπειλν (ἀξιόπιστος δ' ἂν εκότως φαίνοιτο), τδ' ἡμς διαβάλλων κατν πουσίαν τν μετέραν, τρέψηται καπαρασπάσηταί τι τν λων πραγμάτων.

[4] Ομν λλ' ἐπιεικς, ὦ ἄνδρες θηναοι, τοθ' ὃ δυσμαχώτατόν στι τν Φιλίππου πραγμάτων, καβέλτιστον μν· τγρ εναι πάντων κενον ν' ὄντα κύριον καὶ ῥητν καὶ ἀπορρήτων καὶ ἅμα στρατηγν καδεσπότην καταμίαν, καπανταχοατν παρεναι τστρατεύματι, πρς μν τττοπολέμου ταχκακατκαιρν πράττεσθαι πολλπροέχει, πρς δτς καταλλαγάς, ἃς ν κενος ποιήσαιτ' ἄσμενος πρς λυνθίους, ἐναντίως χει.

[5] Δλον γάρ στι τος λυνθίοις τι νν οπερδόξης οδ' ὑπρ μέρους χώρας πολεμοσιν, ἀλλ' ἀναστάσεως καὶ ἀνδραποδισμοτς πατρίδος, καὶ ἴσασιν τ' Ἀμφιπολιτν ποίησε τος παραδόντας αττν πόλιν καΠυδναίων τος ποδεξαμένους· καὶ ὅλως πιστον, ομαι, τας πολιτείαις τυραννίς, ἄλλως τε κν μορον χώραν χωσι.

[6] Τατ' ον γνωκότας μς, ὦ ἄνδρες θηναοι, κατλλ' ἃ προσήκει πάντ' ἐνθυμουμένους φημδεν θελσαι καπαροξυνθναι κατπολέμπροσέχειν επερ ποτκανν, χρήματ' εσφέροντας προθύμως καατος ξιόντας καμηδν λλείποντας. Οδγρ λόγος οδσκψις θ' ὑμν τομτδέοντα ποιεν θέλειν πολείπεται.

[7] Νυνγάρ, ὃ πάντες θρύλουν τέως, Ὀλυνθίους κπολεμσαι δεν Φιλίππῳ, γέγονεν ατόματον, καταθ' ὡς ν μν μάλιστα συμφέροι. Εμν γρ φ' ὑμν πεισθέντες νείλοντο τν πόλεμον, σφαλεροσύμμαχοι καμέχρι του τατ' ἂν γνωκότες σαν σως· πειδδ' ἐκ τν πρς ατος γκλημάτων μισοσι, βεβαίαν εκς τν χθραν ατος πρ ν φοβονται καπεπόνθασιν χειν.

[8] Οδεδτοιοτον, ὦ ἄνδρες θηναοι, παραπεπτωκότα καιρν φεναι, οδπαθεν τατν περ δη πολλάκις πρότερον πεπόνθατε.

Εγάρ, ὅθ' ἥκομεν Εβοεσιν βεβοηθηκότες καπαρσαν μφιπολιτν έραξ καΣτρατοκλς πτουττβμα, κελεύοντες μς πλεν καπαραλαμβάνειν τν πόλιν, τν ατν παρειχόμεθ' ἡμες πρ μν ατν προθυμίαν νπερ πρ τς Εβοέων σωτηρίας, εχετ' ἂν μφίπολιν τότε καπάντων τν μεττατ' ἂν τ' ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων.

[9] Καπάλιν νίκα Πύδνα, Ποτείδαια, Μεθώνη, Παγασαί, τλλα, ἵνα μκαθ' ἕκαστα λέγων διατρίβω, πολιορκούμεν' ἀπηγγέλλετο, ετότε τούτων ντπρώτπροθύμως καὶ ὡς προσκεν βοηθήσαμεν ατοί, ῥᾴονι καπολταπεινοτέρνν ν χρώμεθα τΦιλίππῳ. Νν δτμν παρν επροϊέμενοι, τδμέλλοντ' ατόματ' οόμενοι σχήσειν καλς, ηξήσαμεν, ὦ ἄνδρες θηναοι, Φίλιππον μες κακατεστήσαμεν τηλικοτον λίκος οδείς πω βασιλες γέγονεν Μακεδονίας. Νυνδκαιρς κει τις, οτος τν λυνθίων, ατόματος τπόλει, ὃς οδενός στιν λάττων τν προτέρων κείνων.

[10] Καὶ ἔμοιγε δοκετις ν, ὦ ἄνδρες θηναοι, δίκαιος λογιστς τν παρτν θεν μν πηργμένων καταστάς, καίπερ οκ χόντων ς δεπολλν, ὅμως μεγάλην ν χειν ατος χάριν, εκότως· τμν γρ πόλλ' ἀπολωλεκέναι καττν πόλεμον τς μετέρας μελείας ν τις θείη δικαίως, τδμήτε πάλαι τοτο πεπονθέναι πεφηνέναι τέ τιν' ἡμν συμμαχίαν τούτων ντίρροπον, ἂν βουλώμεθα χρσθαι, τς παρ' ἐκείνων ενοίας εεργέτημ' ἂν γωγε θείην.

[11] Ἀλλ', ομαι, παρόμοιόν στιν περ καπερτς τν χρημάτων κτήσεως· ν μν γάρ, ὅσ' ἄν τις λάβῃ, κασσῃ, μεγάλην χει ττύχτν χάριν, ἂν δ' ἀναλώσας λάθῃ, συνανήλωσε κατμεμνσθαι [τν χάριν]. Καπερτν πραγμάτων οτως ομχρησάμενοι τος καιρος ρθς, οδ' εσυνέβη τι παρτν θεν χρηστν μνημονεύουσι· πρς γρ ττελευταον κβν καστον τν πρν παρξάντων κρίνεται.

Δικασφόδρα δετν λοιπν μς, ὦ ἄνδρες θηναοι, φροντίσαι, ἵνα τατ' ἐπανορθωσάμενοι τν πτος πεπραγμένοις δοξίαν ποτριψώμεθα.

[12] Εδπροησόμεθ', ὦ ἄνδρες θηναοι, κατούτους τος νθρώπους, ετ' Ὄλυνθον κενος καταστρέψεται, φρασάτω τις μοτί τκωλον τ' ατν σται βαδίζειν ποι βούλεται.

ρα λογίζεταί τις μν, ὦ ἄνδρες θηναοι, καθεωρετν τρόπον δι' ὃν μέγας γέγονεν σθενς ν τκατ' ἀρχς Φίλιππος; Τπρτον μφίπολιν λαβών, μεττατα Πύδναν, πάλιν Ποτείδαιαν, Μεθώνην αθις, ετα Θετταλίας πέβη·

[13] μεττατα Φεράς, Παγασάς, Μαγνησίαν, πάνθ' ὃν βούλετ' ετρεπίσας τρόπον χετ' ες Θρκην· ετ' ἐκετος μν κβαλν τος δκαταστήσας τν βασιλέων σθένησε· πάλιν ῥᾴσας οκ πτὸ ῥᾳθυμεν πέκλινεν, ἀλλ' εθς λυνθίοις πεχείρησεν. Τς δ' ἐπ' Ἰλλυριος καΠαίονας ατοκαπρς ρύββαν καὶ ὅποι τις ν εποι παραλείπω στρατείας.

[14] Τί ον, ἄν τις εποι, τατα λέγεις μν νν; Ἵνα γντ', ὦ ἄνδρες θηναοι, καασθησθ' ἀμφότερα, κατπροΐεσθαι καθ' ἕκαστον εί τι τν πραγμάτων ς λυσιτελές, κατν φιλοπραγμοσύνην χρται κασυζΦίλιππος, ὑφ' ἧς οκ στιν πως γαπήσας τος πεπραγμένοις συχίαν σχήσει.

Εδ' ὁ μν ς εί τι μεζον τν παρχόντων δεπράττειν γνωκς σται, ἡμες δ' ὡς οδενς ντιληπτέον ρρωμένως τν πραγμάτων, σκοπεσθ' ες τί ποτ' ἐλπς τατα τελευτσαι.

[15] Πρς θεν, τίς οτως εήθης στν μν στις γνοετν κεθεν πόλεμον δερ' ἥξοντα, ἂν μελήσωμεν; Ἀλλμήν, ετοτο γενήσεται, δέδοικ', ὦ ἄνδρες θηναοι, μτν ατν τρόπον σπερ οδανειζόμενοι ῥᾳδίως πτος μεγάλοις [τόκοις] μικρν επορήσαντες χρόνον στερον κατν ρχαίων πέστησαν, οτω καὶ ἡμες [ἂν] ἐππολλφανμεν ρρθυμηκότες, καὶ ἅπαντα πρς δονν ζητοντες πολλκαχαλεπὰ ὧν οκ βουλόμεθ' ὕστερον ες νάγκην λθωμεν ποιεν, κακινδυνεύσωμεν περτν ν αττχώρᾳ.

[16] Τμν ον πιτιμν σως φήσαι τις ν ῥᾴδιον καπαντς εναι, τδ' ὑπρ τν παρόντων τι δεπράττειν ποφαίνεσθαι, τοτ' εναι συμβούλου. Ἐγδ' οκ γνομέν, ὦ ἄνδρες θηναοι, τοθ' ὅτι πολλάκις μες οτος ατίους, ἀλλτος στάτους περτν πραγμάτων επόντας ν ργποιεσθε, ἄν τι μκατγνώμην κβ· ομν ομαι δεν τν δίαν σφάλειαν σκοπονθ' ὑποστείλασθαι περὶ ὧν μν συμφέρειν γομαι.

[17] Φημδδιχβοηθητέον εναι τος πράγμασιν μν, ττε τς πόλεις τος λυνθίοις σζειν κατος τοτο ποιήσοντας στρατιώτας κπέμπειν, καττν κείνου χώραν κακς ποιεν κατριήρεσι καστρατιώταις τέροις·

[18] εδθατέρου τούτων λιγωρήσετε, ὀκνμμάταιος μν στρατεία γένηται. Ετε γρ μν τν κείνου κακς ποιούντων, ὑπομείνας τοτ' Ὄλυνθον παραστήσεται, ῥᾳδίως πτν οκείαν λθν μυνεται· ετε βοηθησάντων μόνον μν ες λυνθον, ἀκινδύνως ρν χοντα τοκοι, προσκαθεδεται καπροσεδρεύσει τος πράγμασι, περιέσται τχρόντν πολιορκουμένων. Δεδπολλν καδιχτν βοήθειαν εναι.

[19] Καπερμν τς βοηθείας τατα γιγνώσκω· περδχρημάτων πόρου, ἔστιν, ὦ ἄνδρες θηναοι, χρήμαθ' ὑμν, ἔστιν σ' οδεντν λλων νθρώπων [στρατιωτικά]· τατα δ' ὑμες οτως ς βούλεσθε λαμβάνετε. Εμν ον τατα τος στρατευομένοις ποδώσετε, οδενς μν προσδεπόρου, εδμή, προσδεῖ, μλλον δ' ἅπαντος νδετοπόρου. ‘Τί ον;ν τις εποι, ‘σγράφεις τατ' εναι στρατιωτικά’ μΔί' οκ γωγε.

[20] Ἐγμν γρ γομαι στρατιώτας δεν κατασκευασθναι [κατατ' εναι στρατιωτικὰ] καμίαν σύνταξιν εναι τν ατν τοτε λαμβάνειν κατοποιεν τδέοντα, ὑμες δ' οτω πως νευ πραγμάτων λαμβάνειν ες τς ορτάς. Ἔστι δλοιπόν, ομαι, πάντας εσφέρειν, ἂν πολλν δέῃ, πολλά, ἂν λίγων, ὀλίγα. Δεδχρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οδν στι γενέσθαι τν δεόντων. Λέγουσι δκαὶ ἄλλους τινς λλοι πόρους, ὧν λεσθ' ὅστις μν συμφέρειν δοκε· καὶ ἕως στκαιρός, ἀντιλάβεσθε τν πραγμάτων.

[21] Ἄξιον δ' ἐνθυμηθναι καλογίσασθαι τπράγματ' ἐν καθέστηκε νυντΦιλίππου. Οτε γάρ, ὡς δοκεκαφήσειέ τις ν μσκοπν κριβς, ετρεπς οδ' ὡς ν κάλλιστ' αττπαρόντ' ἔχει, οτ' ἂν ξήνεγκε τν πόλεμόν ποτε τοτον κενος, επολεμεν ήθη δεήσειν ατόν, ἀλλ' ὡς πιν παντα τότ' ἤλπιζε τπράγματ' ἀναιρήσεσθαι, κτα διέψευσται. Τοτο δπρτον ατν ταράττει παργνώμην γεγονς καπολλν θυμίαν ατπαρέχει, ετα ττν Θετταλν.

[22] Τατα γρ πιστα μν ν δήπου φύσει καὶ ἀεπσιν νθρώποις, κομιδδ', ὥσπερ ν, καὶ ἔστι νν τούτῳ. Καγρ Παγασς παιτεν ατόν εσιν ψηφισμένοι, καΜαγνησίαν κεκωλύκασι τειχίζειν. Ἤκουον δ' ἔγωγέ τινων, ὡς οδτος λιμένας κατς γορς τι δώσοιεν ατκαρποσθαι· τγρ κοιντΘετταλν πτούτων δέοι διοικεν, οΦίλιππον λαμβάνειν. Εδτούτων ποστερήσεται τν χρημάτων, ες στενν κομιδττς τροφς τος ξένοις ατκαταστήσεται.

[23] Ἀλλμν τόν γε Παίονα κατν λλυριν καὶ ἁπλς τούτους παντας γεσθαι χρατονόμους διον ν καὶ ἐλευθέρους δούλους εναι· καγρ ήθεις τοκατακούειν τινός εσι, καὶ ἅνθρωπος βριστής, ὥς φασιν. ΚαμΔί' οδν πιστον σως· τγρ επράττειν παρτν ξίαν φορμτοκακς φρονεν τος νοήτοις γίγνεται· διόπερ πολλάκις δοκετφυλάξαι τγαθτοκτήσασθαι χαλεπώτερον εναι.

[24] Δετοίνυν μς, ὦ ἄνδρες θηναοι, τν καιρίαν τν κείνου καιρν μέτερον νομίσαντας τοίμως συνάρασθαι τπράγματα, καπρεσβευομένους φ' ἃ δεκαστρατευομένους ατος καπαροξύνοντας τος λλους παντας, λογιζομένους, εΦίλιππος λάβοι καθ' ἡμν τοιοτον καιρν καπόλεμος γένοιτο πρς τχώρᾳ, πς ν ατν οεσθ' ἑτοίμως φ' ὑμς λθεν; Ετ' οκ ασχύνεσθε, εμηδ' ἃ πάθοιτ' ἄν, εδύναιτ' ἐκενος, τατα ποισαι καιρν χοντες οτολμήσετε;

[25] Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες θηναοι, μηδτοθ' ὑμς λανθανέτω, ὅτι νν αρεσίς στιν μν πότερ' ὑμς κεχρπολεμεν παρ' ὑμν κενον. Ἐὰν μν γρ ντέχττν λυνθίων, ὑμες κεπολεμήσετε κατν κείνου κακς ποιήσετε, τν πάρχουσαν κατν οκείαν ταύτην δες καρπούμενοι· ν δ' ἐκενα Φίλιππος λάβῃ, τίς ατν κωλύσει δερο βαδίζειν; Θηβαοι;

[26] Μλίαν πικρν επεν ᾖ - κασυνεισβαλοσιν τοίμως. ἈλλΦωκες; Οτν οκείαν οχ οοί τε ντες φυλάττειν, ἐὰν μβοηθήσηθ' ὑμες. Ἢ ἄλλος τις; Ἀλλ', ὦ τν, οχβουλήσεται. Τν τοπωτάτων μέντν εη, εἰ ἃ νν νοιαν φλισκάνων μως κλαλεῖ, τατα δυνηθες μπράξει.

[27] Ἀλλμν λίκα γ' ἐστν τδιάφορ' ἐνθάδ' ἢ ἐκεπολεμεν, οδλόγου προσδεν γομαι. Εγρ μς δεήσειεν ατος τριάκονθ' ἡμέρας μόνας ξω γενέσθαι, καὶ ὅσ' ἀνάγκη στρατοπέδχρωμένους τν κ τς χώρας λαμβάνειν, μηδενς ντος ν ατπολεμίου λέγω, πλείον' ἂν ομαι ζημιωθναι τος γεωργοντας μν ἢ ὅσ' ες παντα τν πρτοπόλεμον δεδαπάνησθε. Εδδπόλεμός τις ξει, πόσα χρνομίσαι ζημιώσεσθαι; Καπρόσεσθ' ἡ ὕβρις καὶ ἔθ' ἡ τν πραγμάτων ασχύνη, οδεμις λάττων ζημίας τος γε σώφροσιν.

[28] Πάντα δτατα δεσυνιδόντας παντας βοηθεν καὶ ἀπωθεν κεσε τν πόλεμον, τος μν επόρους, ἵν' ὑπρ τν πολλν ν καλς ποιοντες χουσι μίκρ' ἀναλίσκοντες τλοιπκαρπνται δες, τος δ' ἐν λικίᾳ, ἵνα τν τοπολεμεν μπειρίαν ν τΦιλίππου χώρκτησάμενοι φοβεροφύλακες τς οκείας κεραίου γένωνται, τος δλέγοντας, ἵν' ατν πεπολιτευμένων ατος εθυναι ῥᾴδιαι γένωνται, ὡς ποῖ' ἄττ' ἂν μς περισττπράγματα, τοιοτοι κριτακατν πεπραγμένων ατος σεσθε. Χρηστδ' εη παντς ενεκα.

 

-------------------------------------------------------------------

 

EDITORA DA ESCOLA DE AGITADORES E INSTRUTORES

“UNIVERSIDADE COMUNISTA REVOLUCIONÁRIA J. M. SVERDLOV”

PARA A FORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO MARXISTA-REVOLUCIONÁRIA

DO PROLETARIADO E SEUS ALIADOS OPRIMIDOS

MOSCOU - SÃO PAULO - MUNIQUE – PARIS

 

 

 

 

 

 

 [1] Cf. Δημοσθένης (DEMOSTHENES, tb. DEMÓSTENES), (A) Olynthiakos (Olínticas), 349 a. C.